صفرتا صد کسب و کار(شروع و مدیریت کسب و کار)

ﺷﺮوع کسب و کار  هر کسب و کاری ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﻳﻚ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ کافی ﻧﺸﺎت می ﮔﻴﺮد  . در اﻳﻨﺠﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي زﻳﺎدي وﺟﻮد دارد   . اﻣﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺎدي ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ در دﺳﺘﺮس

صفر تا صد کسب و کار (دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ کسب و کار)

دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﻳﻚ کسب و کار ﭼﺮا ﻳﻚ کسب و کار   ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ  اﺳﺖ؟  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در کسب و کار   هیچگاه ﺑﺼﻮرت ﺧﻮدﺑﺨﻮدي وﻳﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﻧﺲ ﻧﻴﺴﺖ و هماﻧﻄﻮر که ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﺻﻮﻻ ﺑﻪ  ﺳﺎزﻣﺎن دهی

صفر تا صد راه اندازی کسب و کار (اﻧﺪﻳﺸﻪ کسب و کار)

اﻧﺪﻳﺸﻪ کسب و کار «مجموعه صفر تا صد راه اندازی کسب و کار» ﺷﺮوع کسب و کار ﻳﻜﻲ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮدهاﻳﻲ اﺳﺖکه ﻳﻚ ﻓﺮد ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  . ﺑﻴﺶ از دﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ هر ﺳﺎﻟﻪکسب و کاري را ﺁﻏﺎز ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ

یک تصمیم مهم در زندگی «تحول در زندگی»

یک تصمیم مهم در زندگی آﯾﺎ اﯾﻦ آزادی ﻣﺎﻟﯽ، اﯾﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ رو داری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ اراده ﮐﺮدی، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ و ﯾﺎ ﻓﮑﺮی در ﺳﺮت ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺘﻮﻧﯽ اون ﻓﮑﺮ رو اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯽ و اون ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﭼﯿﺰی

الیزابت هولمز و برنامه ای که او را میلیاردر کرد

الیزابت هولمز و برنامه ای که او را میلیاردر کرد Elizabeth Holmes افرادی گه در زندگی برای رسیدن به هدف تلاش بی وقفه ای انجام میدهند کم نیستند. اما آیا همه ئبه خواسته هایشان میرسند.؟ رسیدن به خواسته ها نیازمند

اسکات دانکن نفر پنجم لیست میلیاردرهای جوان

اسکات دانکن اسکات دانکن کوچک‌ترین فرزند دن دانکن کارآفرین هوستونی است که بنیانگذار شرکت اینترپرایز پروداکت پارتنرز است و سرمایه‌گذاری اصلی آن در خطوط انتقال نفت و انرژی است. به خاطر افزایش ارزش سهام این شرکت در سال گذشته، آقای

داستین موسکوویتز نفر دوم لیست میلیاردرهای جوان

داستین موسکوویتز نفر دوم لیست میلیاردرهای جوان دیگر رسیدن به ثروت افسانه ای یک خواب و خیال نیست . در دنیای پر سرعت امروز هیچ چیز غیر ممکن نیست . اگر فکری بکر ،اراده ای قوی ، پشتکار و قدرت